Pedagog szkolny

 

Pedagog  Dla rodziców  Dla nauczycieli  Dla uczniów

Bezpieczeństwo w szkole

 

Pedagogiem szkolnym jest pani mgr Magdalena Żmudka. Jej gabinet znajduje się na 1 piętrze

w sali C6.

 

Plan pracy pedagoga w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
9.00-13.00 7.30-11.30 9.00-13.00 7.30-11.30

7.30-11.30

Przeczytaj ...

NASZ PEDAGOG!

Pedagog szkolny, najprościej rzecz ujmując, to osoba pracująca w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej prowadzonej przez nauczycieli.

Rola pedagoga nie jest wyznaczona w ścisłych regułach  , co pozwala mu na twórcze dopasowywanie się do warunków , potrzeb uczniów , rodziców , nauczycieli oraz środowiska lokalnego.

 Cel pracy pedagoga to: pomóc uczniowi ukończyć gimnazjum przy jednoczesnym minimalizowaniu czynników zewnętrznych i wewnętrznych zakłócających jego społeczny rozwój.

ZASADY, KTÓRYMI KIERUJE SIĘ PEDAGOG

1.Zasada dyskretności i opieki. Wynika ona z prawa dziecka do udzielania mu pomocy i wsparcia, oraz poszanowania jego godności osobistej, co wiąże się z pewną szczególną właściwością ludzi

 ( szczególnie dojrzewających), tak zwaną nadwrażliwością na naruszanie prywatności.

2. Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia. Wynika ona z założenia, że dziecko jest najważniejszą wartością. Należy, więc poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, obiektywne warunki społeczne, rodzinne, a wiedzę tą wykorzystywać organizując proces wychowania.

3.Zasada ufności opiekuńczej. Wynika ona z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, ze pedagog jest osobą, u której zawsze znajdą wsparcie, pomoc zarówno w przypadku domniemanej, jak i rzeczywistej krzywdy.

4.Zasada podmiotowości ucznia. Wynika ona z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Dlatego należy włączać ucznia w procesy decyzyjne i kontrolne, aby wyrobić w nim poczucie odpowiedzialności za siebie, swoich kolegów, a tym samym pobudzać do aktywności.

5.Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga dużego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia, deformacje, przede wszystkim w postępowaniu uczniów i ich najbliższego otoczenia, a także wrażliwości na deformacje i zagrożenia związane ze środowiskiem. To niewątpliwie zmusza do rzetelnej pracy profilaktycznej.

 

OBSZARY ZADANIOWE W PRACY PEDAGOGA

    Rzetelna diagnoza środowiska szkolnego gimnazjalistów.

    Pomoc psychologiczno - pedagogiczna zarówno indywidualna jak i grupowa.

    Podejmowanie w stosunku do uczniów działań wychowawczych, profilaktycznych, interwencyjnych i socjalnych, oraz z zakresu preorientacji zawodowej.

    Koordynowanie pracy szkoły w zakresie pedagogizacji rodziców.

    Ścisła współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę. Udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrz szkolnym doskonaleniu nauczycieli.


Przewidywane efekty podjętych działań:

1.      Uczeń wie, gdzie należy szukać pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

2.      Ma świadomość konieczności niesienia pomocy zwłaszcza słabszym, odróżnia dobro od zła.

3.      Przewiduje zagrożenia wynikające z określonych zachowań.

4.      Dba o swoje zdrowie, chętnie uczestniczy w zajęciach związanych z promocją zdrowia.

5.      Ma świadomość szkodliwości używek dla zdrowia.

6.      Potrafi radzić sobie ze stresem, kontrolować własne stany emocjonalne.

7.      Zna swoje prawa i obowiązki.

8.      Przeciwdziała agresji i przemocy, potrafi dokonywać słusznych wyborów i właściwych decyzji.

9.      Potrafi nazwać i rozróżniać swoje uczucia.

10. Radzi sobie w pokonywaniu trudności w nauce- wsparty przez nauczycieli i rodziców

11. Wie jakie są prawdziwe wartości w życiu człowieka i ma poczucie własnej wartości,

12. Próbuje  bezkonfliktowo rozwiązywać problemy i rozumie potrzebę szukania pomocy.

13. Wie w jakich sytuacjach wykazać się asertywnością.