Projekty

Co to jest projekt edukacyjny?

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Rozporządzeniu z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy......

( Dz.U. Nr 156, poz. 1046) w & 21a
wprowadziło zapis:
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela .......


Projekt edukacyjny nie jest w polskiej szkole czyś nowym. Nowością jest wprowadzenie obowiązku realizacji projektu w gimnazjum, ustalenie przez MEN ścisłych kryteriów oraz wyznaczenie projektowi konkretnej roli w procesie edukacyjnym.
Każdy uczeń w czasie swojego pobytu w gimnazjum musi realizować jeden projekt edukacyjny. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Udział ucznia w projekcie jest też zaznaczony oceną z zachowania.
Realizacja projektu może przynieść wiele korzyści:
Uczeń: uczy się współdziałania, terminowego wykonywania zadań, staje się samodzielny, zdobywa umiejętności konstruktywnej komunikacji i współpracy. Nawiązuje znajomości, zaczyna mieć większe aspiracje, budzi się w nim motywacja do podejmowania kolejnych wyzwań.
Nauczyciel: staje się liderem i autorytetem w grupie, odkrywa nowe obszary wiedzy.
Staje się potrzebny swoim uczniom, integruje środowisko wokół projektu.
Niezwykle ważnym elementem realizacji projektu jest prezentowanie jego efektów. Umożliwia ono uczniom wykazanie się umiejętnościami których nie można sprawdzić w trakcie egzaminu gimnazjalnego.

W naszej szkole wprowadzony został Regulamin realizowania projektów edukacyjnych.
Opracowano również wykaz projektów, które mogą wybrać uczniowie klas II w bieżącym roku.
Można o tym przeczytać w zakładce Projekt Edukacyjny.

I. Regulamin

II. Załączniki

1. Projekty edukacyjne - wychowawca

2. Karta realizacji projektu

3. Karta oceny projektu

4. Karta samooceny ucznia

5. Kontrakt

6. Sprawozdanie

Projekty edukacyjne - 2010 - 2011

Projekty edukacyjne - 2011 - 2012

Projekty edukacyjne - 2012 - 2013

Projekty edukacyjne - 2013 - 2014

Projekty edukacyjne - 2014 - 2015

Projekty edukacyjne - 2015 - 2016

Projekty edukacyjne - 2016 - 2017

1. Z lekturami za pan brat - wyniki