Egzamin gimnazjalny

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO – KWIECIEŃ 2015

 

a) część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek)

§ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

§ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r. (środa)

§ z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

§ z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)

§ na poziomie podstawowym – godz. 9:00

§ na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO – KWIECIEŃ 2014

 

a) część humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r. (środa)

§ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

§ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2014 r. (czwartek)

§ z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

§ z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2014 r. (piątek)

§ na poziomie podstawowym – godz. 9:00

§ na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

/28.08.2012/

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013

 a) część humanistyczna – 23 kwietnia 2013 r. (wtorek)

* z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

* z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2013 r. (środa)

* z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

* z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2013 r. (czwartek)

* na poziomie podstawowym – godz. 9:00

* na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Egzamin od nowa

Możemy wskazać trzy najistotniejsze różnice decydujące o formule nowego egzaminu:

*         zmiana w bloku humanistycznym i matematyczno-przyrodniczym- WYODRĘBNIENIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW Z BLOKÓW, wzrost znaczenia pytań zamkniętych oraz nowy zakres treści;

*         nowy, REALIZOWANY NA DWÓCH POZIOMACH EGZAMIN JĘZYKOWY, dotychczas przeprowadzany na jednym poziomie jako egzamin próbny;

*         NOWY SPOSÓB INFORMOWANIA O WYNIKACH: osobne oceny dla poszczególnych przedmiotów, odniesienie wyników do całej populacji zdających.

Nowy sposób podawania wyników egzaminu wydaje się kluczowy dla możliwości oceniania efektów i efektywności kształcenia. Dotychczas podawano wyniki w blokach i jednie w punktach . Nowa formuła zakłada prezentowanie wyników w podziale na poszczególne przedmioty i grupy przedmiotów. To oznacza, że uczeń otrzyma ocenę za język polski i oddzielnie za historię i WOS.

Ważną nowością będzie duża przejrzystość i powszechna dostępność wyników, nie tylko dla nauczycieli i uczniów, ale również dla administracji oświatowej, rodziców i wszystkich zainteresowanych. Każdy będzie mógł zapoznać się z wynikami i wyrobić sobie opinię na temat efektywności kształcenia w Sali klasy, szkoły czy gminy.

 Podawanie wyników za pomocą miary, jaką jest centyl, ukazuje miejsce danej osoby na tle całej badanej populacji, co znacznie zwiększa obiektywizm pomiaru. W odniesieniu do egzaminu gimnazjalnego CENTYL to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego egzaminu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie języka angielskiego wynosi 70, dowie się, że 70% wszystkich gimnazjalistów uzyskało wynik taki sam jak on lub niższy, a 30% gimnazjalistów uzyskało lepszy wynik.

ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE

6 pytań o egzamin

Odpowiadamy na pytania, jakie zapewne chcielibyście zadać jeszcze raz. Kto pyta…

 

      1.  Jakie przedmioty będą oceniane na egzaminie gimnazjalnym?

 Ocenie podlegają następujące przedmioty:

-język polski,

-blok: historia i wiedza o społeczeństwie,

-matematyka,

-blok przyrodniczy: biologia, geografia, fizyka, chemia,

-język obcy na poziomie podstawowym,

-ew. język obcy na poziomie rozszerzonym.

 

      2. Czy ocena ucznia podawana będzie w punktach?

 Ocena podawana będzie w procentach i centylach dla całego egzaminu i każdego z przedmiotów oraz bloków z osobna. Ten system pozwala porównać osiągnięcia danego ucznia z innymi zdającymi albo klasy z klasą w tej samej lub innej szkole, a także wyniki szkół w danym województwie w odniesieniu do wszystkich szkół w kraju .

 3.   Co sprawdza egzamin gimnazjalny?

 Egzamin sprawdza opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej dla poszczególnych przedmiotów. To oznacza, że przez cały okres nauki w gimnazjum trzeba skrupulatnie kontrolować realizację podstawy.

 4.   Dlaczego rośnie rola pytań zamkniętych?

 Wynika to z formuły egzaminu: zadania zamknięte są prostsze i bardziej miarodajne w ocenianiu, a  arkusz egzaminacyjny może ich zawierać więcej. To pozwoli na lepsze, bardziej dogłębne sprawdzanie wiedzy ucznia. Ale uwaga: zadania zamknięte to nie tylko zadania jednokrotnego czy wielokrotnego wyboru. To również zadania z luką, na dobieranie lub porządkowanie, typu prawda-fałsz i inne. I trzeba do takich różnych form pytań przygotować uczniów.

 5.   Czy będą jeszcze pytania otwarte?

 Pytania otwarte pojawią się, ale wyłącznie w arkuszach egzaminacyjnych z języka polskiego i matematyki.

 6.   Od kiedy zacznie obowiązywać nowa formuła egzaminu gimnazjalnego?

 W kwietniu 2012 roku gimnazjaliści kończący klasy 3 przystąpią do nowego egzaminu. Pozostał już tylko rok.

24-26 kwietnia 2012r. -EGZAMIN GIMNAZJALNY

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012

 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.

 

Część humanistyczna odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. (wtorek):

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut.

 

Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 25 kwietnia 2012 r. roda):

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut.

 

Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. (czwartek):

– na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

– na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 60 minut

· dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut